Return to Thermopolis 2007  |  Next  |  Prior  |  Slideshow

5/13/2007   Bob Evans (Thermopolis Independent-Record)