Return to Thermopolis 2009  |  Next  |  Prior  |  Slideshow

5/31/2009   Casey Whiteman, State Champion